Ny köryta

Mag4 RundI samband med SmurfitKappas årliga driftstopp anlades en ny köryta i magasin 4 vid Haraholmen. Materialet är betong där en tredjedel av cementen ersatts med aska från SmurfitKappa Kraftliners fastbränsleanläggning.

Utlastningen i magasin 4 har under senaste året börjat uppvisa mindre skador i form av gropar, sprickor och små stenar som lossnat från asfalten. Detta har nu åtgärdats med en ny yta av 23 cm vältbetong, att jämföras med den gamla asfalten som var cirka 11 cm. Detta ger inte bara att en stabilare och jämnare yta, utan även att betongen i sig är ett helt nytt koncept och helt i linje med det hållbarhetsarbete som pågår i stora delar av kommunen. Cirka 30 % av cementen i betongen har ersatts med aska från SmurfitKappas fastbränsleanläggning. Vanlig ren träaska har visat sig ha alla egenskaper som eftersträvas när man blandar betong. Vidare visar alla laboratorieförsök att betongen håller samma kvalitet till en lägre kostnad samtidigt som den är miljövänligare berättar Lars Wikström, infrastrukturansvarig på Piteå Hamn AB. Projektet kommer att utvärderas och går allt som planerat står magasin 5 och körvägen mellan magasinen på tur.