Kvalitet

Vår kvalitetspolicy

ShoreLink-koncernen uppfyller och helst överträffar kundernas kvalitetskrav med effektiva och pålitliga processer inom godshantering, logistik, skeppsklarering och transporter.

Detta innebär att vi

  • är lyhörda och flexibla inför kundens önskemål
  • utvecklar och förbättrar våra tjänster i takt med att kundens behov förändra
  • har hög leveranssäkerhet
  • alltid förknippas med kompetens, engagemang, ansvarskänsla och hög
    kvalitet
  • upplevs som det mest prisvärda alternativet
  • har enkla samarbetsformer, klara ansvarsgränser och kompetenta medarbetare
  • varje åtagande ska vara en god referens
  • uppfyller de författningskrav som berör vår verksamhet


Verksamheten leds, styrs och följs upp med avseende på en god kundtillfredsställelse och lönsamhet. Det tillsammans med ständiga förbättringar gör att vi befäster den stabilitet och styrka som ger oss en stark position på marknaden samt en god
trygghet för de anställda.

Vi är kvalitetscertifierade

Vi är sedan 1998 kvalitetscertifierade i enlighet med ISO 9001:2015. Vi har system för processer och rutiner i arbetssätt och metoder. Vi följer upp och åtgärdar avvikelser. Ständiga förbättringar är ett ledord och vi arbetar aktivt med att utveckla och göra alla delaktiga i vårt kvalitetsarbete.