Klarhet i kollektivavtal för ShoreLink

I målet där Transportarbetarförbundet stämt ShoreLink har nu domen fastställts. Det har varit en lång process som handlar om en historik som är nära 50 år.

Det är bra att frågan är utredd och vi ska nu omgående påbörja det omfattande arbetet med att i detalj sätta oss in i vad domen innebär, se över vilka åtgärder vi behöver göra och på vilket sätt vi ska samarbeta med berörda parter.

Vi har det centrala avtalet med Transportarbetarförbundet i grunden och till det har vi, sedan 1996, ett lokalt kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet. Det gjordes i samförstånd mellan Hamnarbetarförbundet, Transportarbetarförbundet och Sveriges Hamnar. Att teckna lokalt avtal med Hamnarbetarförbundet, som nästan alla medarbetare var anslutna till, var helt naturligt för alla. Avtalet har fungerat väl och vi har även bra och konstruktiva relationer med medarbetare och fackliga organisationer.

Nu är det viktigt att hitta nya lösningar som kan fungera i förhållande till de anpassningar vi måste göra utifrån domen och som också skapar bra arbetsvillkor. Vi hoppas på fortsatt gott och konstruktivt samarbete med Transportarbetarförbundet och Hamnarbetarförbundet.

Vår inställning är, och har alltid varit, att vi värdesätter ett gott samarbete med våra anställda och fackförbunden. Det är en god grund för att skapa en bra arbetsmiljö och väl fungerande verksamhet. Det skapar också goda förutsättningar för att kunna ta tillvara på det engagemang och den drivkraft som finns. Det har vi idag och har en lång historik av, och det vill vi givetvis värna om och fortsätta med.

 

Clarity regarding collective the bargaining agreement for ShoreLink

A verdict has now been handed down in the case of the Swedish Transport Workers’ Union’s lawsuit against ShoreLink. It has been a long process, with nearly 50 years of history behind it.

It is good that the question has now been evaluated and we will immediately begin the extensive process of working out what the verdict will mean in practice, what measures we will have to take and in what way we will cooperate with other stakeholders.

We have a central agreement with the Transport Workers’ Union as a basis and in addition to that we have had a local collective bargaining agreement with the Swedish Dockworkers’ Union since 1996. This was signed in mutual understanding between the Dockworkers’ Union, the Transport Workers’ Union and Ports of Sweden. Signing a local agreement with the Dockworkers’ Union, to which almost all employees were connected, was natural for everyone involved. The agreement has worked well and we have maintained good, constructive relationships with workers and union organisations.

It is now important to find new solutions which will suit the conditions and the adjustments that we will have to make following the verdict, whilst also ensuring good working conditions. We hope for continued, constructive cooperation with the Transport Workers’ Union and the Dockworkers’ Union.

Our view is and has always been that we value positive cooperation with our employees and the unions. That is the foundation of creating a good working environment and maintaining well-functioning operations. It also creates good conditions for making the best of the commitment and motivation in our workplace. This is what we do today and what we have a long history of doing – and naturally, this is the way that we would like to continue, going forward.