Tillbakablick på godsvolymer och ekonomi under 2012

Ekonomi
Bottenvikens Stuveri AB förvärvade genom sina dotterbolag, företaget Luleå Shipping AB samt maskinentreprenadverksamheten vid Munksunds Sågverk i början på året. Båda verksamheterna har utvecklats väl och bidragit till det goda koncernresultatet under 2012.

I moderbolaget har Piteå- och Skellefteå-distriktet haft projektlaster i form av hantering av vindkraftverk under året. I Kalix-distriktet har det genomförts stora muddrings-arbeten. Det har medfört att hamnen varit stängd en stor del av året, men en betydande del av Kalix-distriktets gods har då istället lastats ut från Piteå-distriktet.

Vi hanterade 3,8 miljoner ton bulkgods och papper/massa samt 1,0 miljoner kubikmeter massaved/flis och sågade trävaror under verksamhetsåret. Det är en nedgång av skeppningskvantiteterna med 5 %. Trots det förbättrades koncernresultatet med c:a 30% som en följd av nyförvärven och hanteringen av projektlaster.

                                                         

Skeppningskvantiteterna under 2012 fördelar sig på följande sätt

Godsgrupper

Utfall 2010

Utfall 2011

Budget 2012

Bulkgods (Kton)

2 880

 3100

3 073

Papper & massa (Kton)

  612

  596

  626

Massaved & flis (Kkbm)

  464

  513

  598

Sågade trävaror (Kkbm)

  503

  471

  500

Övrigt tongods (Kton)

  301

  301

  206